No4120模特唐安琪江浙沪旅拍男友衬衫主题开档肉丝秀翘臀诱惑写真84P唐安琪秀人网

No4120模特唐安琪江浙沪旅拍男友衬衫主题开档肉丝秀翘臀诱惑写真84P唐安琪秀人网

阳明逆不得从其道,故不得卧也。病人真阳素旺,客邪入而附之,即从阳化而为热。

损其肝者伤其筋,为筋缓不能自收持;损其肾者伤其精,为骨髓消灭,痿弱不能起,此自下而伤者也。正治,反治、注见上文。

如七情劳倦、饮食风寒之类皆是也。故凡于精神血气肌肉筋骨之消,无非消也,又不得尽称为火矣。

 酸从木化,木实则克土,故脾气乃绝。欲泻其邪,则阴虚于里;欲补其虚,则阳实于外。

其有病为跳跃者,以足少阳脉下出足之外侧,阴覆于上,阳鼓于下也,故应九月之气。阴虚则无气,无气则清浊不化,寒闭也;火盛则水亏,水亏则精液干涸,热结也,泄,二阴不固也。

肾脉上行,其直者从肾上贯肝膈,入肺中,出气口,是“二阴至肺”也。夫生铁洛者,下气疾也。

Leave a Reply