yy女主播完整视频mp4

yy女主播完整视频mp4

结阴促阳,辨迟与数;代亡散绝,有去无来。气逆于肺之络脉者,病浅而微,故但为息有音耳。

反而为之,祸不旋踵矣。今人有神疲劳倦而为欠者,即阳不胜阴之候。

但病所从来者,其机甚微,有非闻见可及。上实者因于下虚,其过在肾与膀胱二经,盖足太阳之脉从巅络脑,而肾与膀胱为表里,阴虚阳实,故为是病,甚则腑病已而入于脏,则肾独受伤矣。

当是之时,可汤熨及火灸刺而去之。 刺中者,委中也,盖古法以委中为中也。

 胀由阴滞,以胃中阳气不能制水而肺肾俱病,喘咳继之,故动中也。所谓痹者,各以其时,重感于风、寒、湿之气也。

 亦无上下一定之法。曰“先受之”,则后者可知矣。

Leave a Reply